پارسیس تحلیل
1401/02/30
10:31
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (27) #ولیز #زشگزا #دحاوی #بخاور #حپترو #غشهد #وایران #خفناور #نتوس #خفولا 🔹 ادامه دارد... کان...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۲۷)#ولیز #زشگزا #دحاوی #بخاور #حپترو #غشهد #وایران #خفناور #نتوس #خفولا🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0