محسن حسنلو
1400/01/08
10:00
#پارسیان 💢 بیمه پارسیان 💢 سهم در تایم فریم روزانه در سطح حمایت تاریخی قیمتی در کوتاه مدت قرار دارد و نقدنگی در سهم موجود است. @HasanluMohsen

#پارسیان💢 بیمه پارسیان 💢سهم در تایم فریم روزانه در سطح حمایت تاریخی قیمتی در کوتاه مدت قرار دارد و نقدنگی در سهم موجود است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0