اسمارت بورس
1399/08/21
14:34
#ولیز درخواستی حمایت ۷۵۰ تومان بسیار برای سهم حآئز اهمیت است ، که اگر این حمایت از دست رود ۵۳۰ تومان حمایت اصلی سهم می باشد که با کف سازی می توان...

#ولیز درخواستیحمایت ۷۵۰ تومان بسیار برای سهم حآیز اهمیت است ، که اگر این حمایت از دست رود ۵۳۰ تومان حمایت اصلی سهم می باشد که با کف سازی می تواند در آن ناحیه پایان اصلاح باشد⚡️✅انتهای خبر

0
0