بتاسهم
1399/10/29
10:49
مهم برای #ثامید و شناسایی سود بر اساس نتایج به دست آمده تمام واحد های عرضه شده در مازندران و 9 واحد تجاری و اداری در پروژه قزوین به فروش رسید. بی...

مهم برای #ثامید و شناسایی سود


بر اساس نتایج به دست آمده تمام واحد های عرضه شده در مازندران و ۹ واحد تجاری و اداری در پروژه قزوین به فروش رسید.


بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال سود شناسایی شده استانتهای خبر

0
0