بورس۳۶۵
1399/09/17
11:46
تا این لحظه خروج پول خاصی نداشتیم و قدرت خرید حقیقی ۳۲ میلیون تومان و فروش حقیقی ۱۷ میلیون تومان است که همچنان نشان می دهد قدرت خرید بازار قوی تر...

تا این لحظه خروج پول خاصی نداشتیم و قدرت خرید حقیقی ۳۲ میلیون تومان و فروش حقیقی ۱۷ میلیون تومان استکه همچنان نشان می دهد قدرت خرید بازار قوی تر است

انتهای خبر

0
0