بورس۲۴
1401/03/01
10:22
توقف نماد معاملاتی «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت شکر شاهرود بیان نمود با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

توقف نماد معاملاتی «قشکر»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت شکر بیان نمود با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف می گردد.

قشکر
انتهای خبر

0
0