دنیای بورس
1399/09/23
13:00
پربازده ترین سهام | ترین‌های فرابورس ۲۳ آذر ۹۹

در نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس، پربازده ترین سهام و ترین های فرابورس امروز کدامند.

دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، ۶ جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.


نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

زدشت

۶۶,۵۶۳

۶۶,۸۶۰

۹.۵۱

حسینا

۹۵,۱۰۴

۹۸,۵۸۶

۶.۱۱

درهآور

۴۶,۱۳۳

۴۶,۱۳۳

۵.۰۰

وکبهمن

۱۵,۴۰۵

۱۵,۴۰۵

۵.۰۰

قاسم

۱۶,۲۹۳

۱۶,۳۱۱

۴.۸۸

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

آخرین قیمت (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

توضیحات

مدیر

۱۲,۲۴۰

۱۲,۰۸۰

۷.۲۲

ثعمرا

۱۷,۰۶۹

۱۷,۰۶۰

۴.۹۵

بساما

۳۴,۸۰۸

۳۴,۷۶۷

۴.۸۹

فزرین

۲۸,۱۴۶

۲۸,۱۰۱

۴.۸۵

کمرجان

۷۲,۰۹۵

۷۱,۹۴۱

۴.۸۰

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

ارزش معاملات (میلیارد ریال)

توضیحات

دی

۵۰,۹۶۱

۳.۶۳

۲.۵۴۹ هزار میلیارد

ذوب

۶,۱۰۸

۳.۴۷

۲.۴۸۷ هزار میلیارد

بپیوند

۳۲,۴۵۱

۰.۹۶

۲.۰۹ هزار میلیارد

وسپهر

۱۱,۹۹۷

۴.۱۲

۱.۹۱۶ هزار میلیارد

اعتماد

۳۳,۷۹۸

۰.۰۵

۱.۸۷۳ هزار میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال)

توضیحات

خدیزل

۵۸,۱۴۸

۴.۴۷

۴۱۱.۳۴ میلیارد

کوثر

۲۳,۰۶۴

۳.۶۴

۳۲۸.۸۵۳ میلیارد

زدشت

۶۶,۵۶۳

۹.۵۱

۱۹۶.۲۷ میلیارد

حسینا

۹۵,۱۰۴

۶.۱۱

۱۵۴.۱۵ میلیارد

هرمز

۱۵,۳۵۹

۴.۴۱

۱۴۴.۳۴۵ میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

نماد

قیمت پایانی (ریال)

تغییرات قیمت (درصد)

تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال)

توضیحات

بپاس

۹۳,۱۵۹

۰.۶۷

۲۲۹.۸۵۵ میلیارد

بنو

۲۹,۷۲۳

۴.۷۵

۲۰۲.۶۱۱ میلیارد

آریا

۱۹۱,۳۳۳

۰.۳۶

۱۴۴.۰۵۴ میلیارد

فرابورس

۶۲,۶۰۴

۲.۸۶

۱۳۰.۸۴۹ میلیارد

زاگرس

۱۹۶,۲۴۶

۰.۷۸

۱۱۶.۵۰۲ میلیارد

انتهای خبر

0
0