محسن حسنلو
1399/08/18
09:43
#وبصادر 💢 بانک صادرات 💢 سهم کم کم در محدود حمایتی قرار گرفته است. @HasanluMohsen

#وبصادر💢 بانک صادرات 💢سهم کم کم در محدود حمایتی قرار گرفته است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0