تحلیلگران بازار سرمایه
1401/03/29
11:01
خزامیا دوستان دقت داشته باشند سهم ۲۲ تیرماه مجمع دارد باتوجه به استراتژی خودتون سیو یا نگه داری شود کساییکه تمایل مجمع شرکت کنند و سهامداری کنند دو...

خزامیا دوستان دقت داشته باشند سهم ۲۲ تیرماه مجمع دارد باتوجه به استراتژی خودتون سیو یا نگه داری شود کساییکه تمایل مجمع شرکت کنند و سهامداری کنند دوستان کوتاه مدتی هم استاپ رو تو سود بذارند .


@Cma_Investmentانتهای خبر

0
0