آرین تریدر
1399/09/24
22:20
✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ 📆بروزرسانی : 24 آذر 1399 📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ۱. #مرحله_پیشنهاد ...

✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️📆بروزرسانی : ۲۴ آذر ۱۳۹۹


📑لیست مراحل افزایش سرمایه نمادهای #بورس - #فرابورس


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


۱. #مرحله_پیشنهاد


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العادهتجدید ارزیابی:


#قصفها ۵۴۶۹٪|#غشاذر ۱۰۸٪|#قشیر ۱۳۲٪|#آینده ۲۸۹٪|#قثابت ۳۲۴۶٪ |#خپارس۴۱۸٪|#فسرب ۳۵۵۸٪ |#پاکشو ۹۰۰٪سود انباشته:


#لپیام ۵۰٪|#شفا ۱۲۹٪|#زپارس ۱۵۷٪|#بفجر ۳۸٪|#دکوثر۲۳۳٪|#وبشهر ۳۳٪|#پارتا ۸۳٪|#شستا ۷۸٪ |#وثنو ۱۵۰٪ |#پدرخش ۲۰۰٪آورده نقدی:


#حبندر ۲۷۹٪|#کساوه ۲۳۵٪|#وپترو ۱۲۰٪|#پلاست ۳۰۲۵٪|#رتکو ۲۰۰٪ |#ذوب ۳۶٪|#زمگسا ۲۰۰٪|#وتجارت ۸۳٪|#فن_آوا ۱۵۰٪ |#تاپیکو ۴۹٪|#وتوس ۳۵۰٪|#شکبیر ۱۰۰٪|#شنفت ۱۰۰٪تلفیقی:


#والبر ۵۰٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها)


#شبهرن ۲۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#خنصیر ۱۹۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وگستر ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#شفا ۲۰۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#شبهرن ۳۴۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وپخش ۳۲۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#وامید ۲۳۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#بعایق ۵۶٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی )


#دکیمی ۲۴۷٪( آورده نقدی - سودانباشته)


#کاوه ۱۰۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#کیمیا ۲۰۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#فاذر ۱۹۱۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#شپاکسا ۲۹۸٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#قنیشا ۱۰۸۵٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وایران ۱۰۰٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#والبر ۷۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#پخش ۸۱۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)


#کماسه ۱۱۳۲٪(سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#اوان ۱۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#دماوند ۷۳۳٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


————————————


۲. #مرحله_حسابرس


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیرهتجدید ارزیابی:


#غدشت ۲۸۳۸٪|#وپست ۲۱۸٪|#وسینا ۱۵۹٪|#زبینا ۱۰۶۸٪|#آینده ۲۹۵٪|#زشریف ۳۸۶٪|#جوین ۵۴۴٪|#زماهان ۲۵۰٪|#قپیرا ۱۲۵۰٪|#وهور ۱۷۴۳٪|#وسدید ۸۵۲٪|#شفارس ۱۸۱۴٪سود انباشته:


#فپنتا ۳۰۵٪|#بکاب ۱۰۰٪|#شبصیر ۵۲٪ |#فولای ۱۰۰٪|#وساپا ۲۵٪|#سیدکو ۴۶٪|#کباده ۲۰۰٪|#ثعتما ۱۰۰٪|#فزرین ۸۵٪|#آریا ۱۰۰٪|#سمتاز ۶۷٪|#حفاری ۱۰۰٪| #شیران ۲۴٪|#ددانا ۲۰۰٪|#وسبحان ۲۰۰٪|#فایرا ۱۰۰٪ |#حریل ۱۶٪|#غچین ۲۷۱٪ |#غزر ۱۰۰٪ |#حریل ۱۶٪آورده نقدی:


#وحافظ ۱۱۳۰٪|#تابا ۷۷٪|#دتهران۵۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪|#پسهند ۴۳٪ |#کرازی ۱۴ ٪|#سباقر ۱۰۰ ٪|#کازرو ۱۴۴٪|#ممسنی ۹۰٪ |#دهدشت ۷۷٪|#کصدف ۱۰۰٪|#ولقمان ۴۰۰٪ |#وپارس ۵۴٪|#کی_بی_سی ۴۱٪|#دقاضی ۱۱۰٪|#دزهراوی ۲۸٪|#آرمان ۶۷٪|#دلر ۱۵۰٪|#دشیمی ۷۸٪|#وآوا ۱۲۰٪|#پکرمان ۱۵۸٪|#دکپسول ۵۰٪|#کمینا ۲۵۶٪|#ددام ۲۵٪|#لخانه ۱۰۱٪|#ثعمرا ۹۲٪|#درهآور ۲۵٪|#دسبحان ۱۵٪|#جم ۳۰٪|#سجام ۲۲۵٪|#فباهنر ۱۳۳٪|#دالبر ۴۰٪|#وهنر ۱۰۱٪ |#کمینا ۸۱٪|#دهدشت ۷۷٪ |#سنیر ۱۳۰٪|#غگز ۶۱۲٪تلفیقی:


#قتربت ۲۴۰٪ (سودانباشته - آورده نقدی )


#کآرا ۱۷۸٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#وبملت ۴۵٪ (سودانباشته - سایر اندوخته‌ها )


#زگلدشت ۵۰۰٪ (آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها )


#های_وب ۵۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی ، صرف سهام)


#مادیرا ۴۹۴٪ (آورده نقدی - سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#وسپه ۷۹٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#غپیچک ۴۲۶۸٪ ( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#بهپاک ۹۰۲٪ ( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#فزرین ۸۵٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#خفولا ۱۵۰٪( سودانباشته - تجدید ارزیابی ، آورده نقدی)


#خمهر ۲۵۶٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#دی ۳۸۸۴٪( آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#ساینا ۷۵۰٪ (آورده نقدی - سودانباشته)


#ورفاه ۷۹۶٪( آورده نقدی - سایر اندوخته‌ها - تجدید ارزیابی)


#شگل ۱۶۰٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


#فاراک ۲۲۸٪ (آورده نقدی - تجدید ارزیابی)


#فافزا ۶۷٪ ( آورده نقدی - سودانباشته)


————————————-


۳. #مرحله_مجوز


▪️لیست افزایش سرمایه‌های مرحله صدور مجوز افزایش سرمایهتجدید ارزیابی:


#پتایر ۳۳۵۰٪ |#آسیا ۹۴۸٪ |#قشکر ۱۱۳۱٪سود انباشته:


#فاما ۶۷٪|#کسرا ۶۸٪|#بنیرو ۲۰۰٪| #وارس ۴۰۰٪|#فولاژ ۱۰۰٪| #مبین ۴۲٪ |#دجابر ۱۰۰٪ |#فخوز ۱۶۲٪آورده نقدی:


#کسعدی ۱۰۰٪|#دارو ۱۰۰٪|#چکاوه ۱۸۰٪ |#زفکا ۴۰۰٪ |#هجرت ۱۲۲٪تلفیقی:


#زشگزا ۱۱۰۰٪ (سودانباشته - تجدید ارزیابی)


#غویتا ۲۸۰٪(آورده نقدی - سودانباشته)

انتهای خبر

0
0