ساعت بورس
1400/04/13
09:23
... #فتوسا هم گویا به روند صعودی داره برمی گرده ... 📊 📉

...#فتوساهم گویا به روند صعودی داره برمی گرده...📊 📉

انتهای خبر

0
0