بورس۳۶۵
1399/08/18
09:49
در مجوع بیشتر از 1میلیارد و 400 هزار سهم سهم در این 5 نماد سفارش فروش تجمیع شده است و حقوقی این شرکت های بزرگ و تاثیر گذار بازار تا کنون کمتر از 40...

در مجوع بیشتر از ۱میلیارد و ۴۰۰ هزار سهم سهم در این ۵ نماد سفارش فروش تجمیع شده است و حقوقی این شرکت های بزرگ و تاثیر گذار بازار تا کنون کمتر از ۴۰ میلیون سهم خریداری کردند و بیشتر در جهت پر کردن حجم مبنا و منفی ۵ قیمت پایانی سهم بوده...ریس سازمان بورس در مجلس از حضور بازاگردان ها صحبت کرد این بازار گردان کجاست؟ریس سازمان بورس امروز باید پاسخگو باشد

انتهای خبر

0
0