ایچیموکو و الیوت
1399/10/10
11:38
#دارا یکم-روزانه=>سمبلِ بی اعتمادیِ ملت به دولت👌🏻=> واقعاً کفِ قیمتیه با واگرایی مثبت اندیکاتورها

#دارا یکم-روزانه=>سمبل بی اعتمادی ملت به دولت👌🏻=> واقعا کف قیمتیه با واگرایی مثبت اندیکاتورهاانتهای خبر

0
0