بورس۲۴
1401/03/24
19:54
توضیحات «وبرق»در مورد صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

به گزارش کدال نگر بور س۲۴،شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین توضیحاتی در مورد صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ ارائه داد.

توضیحات «وبرق»در مورد صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1400.12.29

به گزارش کدال نگر بور س۲۴،شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین توضیحاتی در مورد صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹ ارائه داد.شرکت در رابطه با بند ۱ نامه که دلیل افزایش سر فصل پرداختنی های غیر تجاری و دریافتنی های غیر تجاری سوال شده بود پاسخ داده شد و اعلام کرد تغییر عمده نسبت به گزارش حسابرسی شده بابت این بوده که که در گزارش حسابرسی نشده مبلغ ۵۰ میلیارد ریال دریافتنی از شرکت صنایع روی زنجان در حساب سود سهام دریافتنی در سرفصل دریافتنی های غیر تجاری طبقه بندی شده بود.


وبرق
انتهای خبر

0
0