مهدی ساسانی
1399/08/21
09:56
در طرف دیگر در برخی نماد های کوچک تر خود سهامداران گویا دست به کار شده اند تا از نماد ریزش کرده خودشان حمایت کنند و جالب اینجاست این نماد ها روند ط...

در طرف دیگر در برخی نماد های کوچک تر خود سهامداران گویا دست به کار شده اند تا از نماد ریزش کرده خودشان حمایت کنند و جالب اینجاست این نماد ها روند طبیعی تر و بهتری را دارند دنبال میکنند


چون دخالت کمتری در روند انها رخ میدهد


عرضه و تقاضا بر روی تابلو معاملاتشان است که گاها روندی برایشان ایجاد میکندانتهای خبر

0
0