کدال۳۶۰
1401/06/02
10:44
#زسپاها معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت ...

#زسپاها


معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عاملمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت - نماد: زسپاها۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۰:۴۵:۰۷ (۹۲۸۳۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0