سهم گلچین
1401/01/30
11:44
#سصوفی اطلاعیه 1401/01/30 *کارخانجات سیمان صوفیان* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29(حسابرسی نشده) مبلغ 2,545 ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود 91 د...

#سصوفی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰


*کارخانجات سیمان صوفیان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۵۴۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۹۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#حپارسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰


*توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان*


۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۹۲۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۱۸۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وکادو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۳۰


*تکادو*


۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۸۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0