وارن بافت
1399/09/05
18:38
#بررسی_گزارش_کدال #حتاید حتاید در آبان ماه ۳۴.۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد. این شرکت تا پایان آبان ماه در مجموع ۲۹۵ میلیارد تومان درآمد د...

#بررسی_گزارش_کدال #حتایدحتاید در آبان ماه ۳۴.۵ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد.این شرکت تا پایان آبان ماه در مجموع ۲۹۵ میلیارد تومان درآمد داشته که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۵۴ میلیارد تومان بود.قیمت سهم حدود ۲۰۱۸ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۱۶ درصد بازدهی داشته است.آواتحلیلانتهای خبر

0
0