بتاسهم
1399/09/23
15:43
خبرمهم برای #سیستم پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم درصد افزایش سرمایه: ۲۰۲ درصد محل تامین: سو...

خبرمهم برای #سیستم


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت همکاران سیستم


درصد افزایش سرمایه: ۲۰۲ درصد


محل تامین: سود انباشتهانتهای خبر

0
0