نوآوران امین
1399/08/19
13:26
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری(#وصندوق5 #تابعه #وصندوق) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت با...

بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری(#وصندوق۵ #تابعه #وصندوق)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری)⭕️ کاهش ۸۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۰۱۷,۳۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۳,۷۷۱ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۶۵ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۴۲۱۶۲۰۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0