پارسیس تحلیل
1401/03/08
11:56
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (46) #وپست #اتکای #وحافظ #باران #وآفری #ما #بپاس #پارسیان #ولانا #ولصنم 🔹 ادامه دارد... کانال ت...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۴۶)#وپست #اتکای #وحافظ #باران #وآفری #ما #بپاس #پارسیان #ولانا #ولصنم🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0