همفکران
1399/09/04
08:19
#کدال #افزایش_سرمایه #کماسه 📌 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تامين ماسه ريخته گري ▪️ درصد افزایش سرمایه...

#کدال


#افزایش_سرمایه


#کماسه📌 پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت تامین ماسه ریخته گری▪️ درصد افزایش سرمایه: ۱۱۳۲ درصد


▪️محل تامین: سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0