کانال تحلیلی پارسیس
1401/05/30
19:00
#فصلی #صورت_مالی #دارو در جدول فوق، روند فروش ، سود ناخالص، سود خالص، سود هر سهم و همچنین نمودار P/Ettm دارو در سالهای اخیر قابل مشاهده است. ک...

#فصلی #صورت_مالی #دارودر جدول فوق، روند فروش ، سود ناخالص، سود خالص، سود هر سهم و همچنین نمودار P/Ettm دارو در سالهای اخیر قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0