بتاسهم
1401/02/01
14:19
طبیعی است که فروش ها در فروردین کمی کاهشی باشد . #سدور در فروردین به فروش ۲۸۲ میلیارد ریالی رسیده است.

طبیعی است که فروش ها در فروردین کمی کاهشی باشد . #سدور در فروردین به فروش ۲۸۲ میلیارد ریالی رسیده است.


انتهای خبر

0
0