نوآوران امین
1399/10/07
09:42
#فعالیت_ماهانه #آذر_۱۳۹۹ بیمه ملت(#ملت) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰...

#فعالیت_ماهانه


#آذر_۱۳۹۹بیمه ملت(#ملت)گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰


سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰۹:۳۷:۰۵⭕ حق بیمه صادره طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱,۱۱۶,۹۴۷ میلیون ریال بوده که ۳۲.۱۶ درصد کمتر از از متوسط حق بیمه صادره طی ۸ ماهه گذشته بوده است.✅ خسارت پرداختی طی آذر ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۶۲۹,۱۳۲ میلیون ریال بوده که ۳.۴۵ درصد کمتر از از متوسط خسارت پرداختی طی ۸ ماهه گذشته بوده است.⏹ تناسب "حق بیمه صادره" به "خسارت پرداختی" طی آذر ۱۳۹۹ معادل ۱.۷۸ مرتبه بوده، در حالیکه متوسط حق بیمه صادره به خسارت پرداختی طی ۸ ماه گذشته معادل ۲.۵۳ مرتبه بوده است. در نهایت متوسط شاخص مذکور طی ۹ ماه به ۲.۵۵ مرتبه رسیده است.⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از حق بیمه صادره را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۲۴ درصد


کشتی: ۱۸ درصد


ثالث - اجباری: ۱۴ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۱۰ درصد


نفت و انرژی: ۸ درصد


سایر: ۲۶ درصد⏹ از ابتدای سال تا کنون رشته های بیمه ای ۵ گانه زیر بیشترین سهم از خسارت پرداختی را به خود اختصاص داده اند:


درمان: ۴۲ درصد


ثالث - اجباری: ۱۹ درصد


زندگی - اندوخته دار: ۹ درصد


باربری: ۵ درصد


کشتی: ۵ درصد


سایر: ۲۰ درصد#ملت_۱۳۹۹


#گزارش_فعالیت_ماهانه_ملت
http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=Qg۲۱hFutdvJLl۸BJsZ۳zXA٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۵۸انتهای خبر

0
0