تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
23:01
سرمایه گذاري تدبیرگران فارس و خوزستان #سدبیر در آذر 138 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است . 124023 میلیون ریال سود مجمع داشته است

سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان #سدبیر در آذر ۱۳۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است . ۱۲۴۰۲۳ میلیون ریال سود مجمع داشته است


انتهای خبر

0
0