نبسا
1399/10/08
08:55
#غمارگ هم افزایش سرمایه #جذابی رو کرد پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مارگارين درصد افزایش سرمایه: 1142 ...

#غمارگ هم افزایش سرمایه #جذابی رو کردپیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مارگاریندرصد افزایش سرمایه: ۱۱۴۲ درصد


محل تامین:


۵۰ درصد سود انباشته


۱۰۹۲ درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاانتهای خبر

0
0