بورس۲۴
1400/12/16
08:10
«وثنو» از نتیجه مزایده خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین اعلام نمود مزایده فروش ملک حکیم تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵، درخواست خریدی به این شرکت واصل نگردیده است. اعلام این موضوع در راستای اقدام به وظایف قانونی شرکت جهت افشای نتیجه آگهی مزایده عمومی فروش ملک و اطلاع سهامداران محترم می باشد.

«وثنو» از نتیجه مزایده خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین اعلام نمود مزایده فروش ملک حکیم تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵، درخواست خریدی به این شرکت واصل نگردیده است. اعلام این موضوع در راستای اقدام به وظایف قانونی شرکت جهت افشای نتیجه آگهی مزایده عمومی فروش ملک و اطلاع سهامداران محترم می باشد.

وث
انتهای خبر

0
0