تحلیل با سید علی محسنی
1399/10/03
21:23
#دسینا در تیر 264 میلیارد ریال و مرداد 346 میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور 368 میلیارد ریال و مهر 331 میلیارد ریال و ابان 353 میلیارد ریال اذ...

#دسینا در تیر ۲۶۴ میلیارد ریال و مرداد ۳۴۶ میلیارد ریال فروش داشته است و شهریور ۳۶۸ میلیارد ریال و مهر ۳۳۱ میلیارد ریال و ابان ۳۵۳ میلیارد ریال اذر ۳۷۰ میلیادر ریال فروش داشته


جمع فروش به ۲۸۶۲ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه این عدد ۲۶۳۶ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0