کدال۳۶۰
1399/11/07
11:50
#وسیلام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام 🔹 زمان برگزاری: ساعت 13:00 مورخ 1399/05/27 ...

#وسیلام


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۱:۵۰:۰۸ (۷۱۶۹۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0