پارسیس تحلیل
1401/03/16
08:20
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (53) #شپترو #هرمز #فپنتا #فروسیل #فغدیر #تفارس #حخزر #بکام #بتک #فزرین 🔹 ادامه دارد... کانال تح...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد فصل زمستان شرکتها (۵۳)#شپترو #هرمز #فپنتا #فروسیل #فغدیر #تفارس #حخزر #بکام #بتک #فزرین🔹 ادامه دارد...کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0