بورس۳۶۵
1400/05/24
16:30
#غصینو حجم خرید خوب حقوقی بعد از یک ماه در دامنه نوسان مثبت در نماد غصینو 1400/05/24

#غصینو
حجم خرید خوب حقوقی بعد از یک ماه در دامنه نوسان مثبت در نماد غصینو۱۴۰۰/۰۵/۲۴انتهای خبر

0
0