آواتحلیل
1401/02/10
09:16
#بررسی_گزارش_کدال #پاسا ✅ شرکت ایران پاسا تایر و رابر در فروردین ماه 96 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروردین سال گذشته 46 درصد رشد داشته اس...

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا✅ شرکت ایران پاسا تایر و رابر در فروردین ماه ۹۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروردین سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته است.✅ این شرکت در این ماه حدود ۱۰۶۲ هزار تن تایر به صورت داخلی و صادراتی فروخته که نسبت به فروردین سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته است.✅ نرخ فروش تایر در فروردین ماه حدود ۶۷ هزار تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد رشد داشته است.قیمت سهم ۱۲۸۸ تومان است و در یک ماه گذشته ۲۲ درصد رشد داشته است.انتهای خبر

0
0