اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1400/04/13
08:18
#شپنا به نظر می‌رسد در شرف تکمیل لگ e از یک مثلث ریورس انقباضی‌ست. مقاومت‌های کوتاه مدتی در ادامه مسیر در تصویر مشخص شده است. http://www.emaco.pro

#شپنا


به نظر می‌رسد در شرف تکمیل لگ e از یک مثلث ریورس انقباضی‌ست. مقاومت‌های کوتاه مدتی در ادامه مسیر در تصویر مشخص شده است.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0