تجریش بورس
1399/08/21
23:23
#بزودی یک سهم رانتی معرفی میکنم برای دوستانی که ضرر کردن و میخوان ضرر هاشون جبران بشه درضمن هیچ هزینه ای هم از هیچ کسی نمیگیرم ارادتمند...

#بزودییک سهم رانتی معرفی میکنمبرای دوستانی که ضرر کردن و میخوان ضرر هاشون جبران بشهدرضمن هیچ هزینه ای هم از هیچ کسی نمیگیرمارادتمند همه شما: مهدی کیانی🌹

انتهای خبر

0
0