بتاسهم
1401/02/11
22:41
#خدیزل این شرکت برای نیاز اقامتی مدیران و یا مهمانان خود اقدام به خرید یک باب آپارتمان در قزوین نموده است حدود ۴۹ میلیارد ریال

#خدیزل این شرکت برای نیاز اقامتی مدیران و یا مهمانان خود اقدام به خرید یک باب آپارتمان در قزوین نموده است حدود ۴۹ میلیارد ریال


انتهای خبر

0
0