تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/12
12:52
اطلاعات آماری بازار 1399/8/12 تعداد کل صف های خرید بازار:64 ارزش کل صف های خرید بازار:5,710,115,647,780ریال تعداد کل صف های فروش بازار:328 ارزش...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۸/۱۲تعداد کل صف های خرید بازار:۶۴


ارزش کل صف های خرید بازار:۵,۷۱۰,۱۱۵,۶۴۷,۷۸۰ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۳۲۸


ارزش کل صف های فروش بازار:۴۶,۴۶۸,۴۴۰,۴۰۳,۲۹۸ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0