حمید کوشکی (تحلیل بنیادی)
1399/12/03
16:17
#غالبر دوستان عزیز در لبنیات کالبر لطفا فایل پیش بینی شده را اصلاح بفرمایید. سود برآوردی برای کل سال اشتباه است. (اشتباه جمع سطر) !!! برای زمستان ...

#غالبر


دوستان عزیز در لبنیات کالبر لطفا فایل پیش بینی شده را اصلاح بفرمایید. سود برآوردی برای کل سال اشتباه است. (اشتباه جمع سطر) !!!برای زمستان ۴۱ ریال سود پیش بینی شده است و این در حالی است که در ۹ ماهه شرکت زیان ۲۳ ریالی داشته و جمع آن ۱۸ ریال می شود نه ۱۲۲ ریالانتهای خبر

0
0