پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
21:18
♦️تقاضا برای خرید مرغ ۲۵ درصد کاهش یافت 🔹به گفته رئیس انجمن‌پرورش دهندگان‌مرغ گوشتی، روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور توزیع می شود که نس...

♦️تقاضا برای خرید مرغ ۲۵ درصد کاهش یافت🔹به گفته رئیس انجمن‌پرورش دهندگان‌مرغ گوشتی، روزانه ۵ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کشور توزیع می شود که نسبت به ماه های قبل ۲۰ تا ۲۵ درصد عرضه کاهش یافته است.جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲twC


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0