بورس۲۴
1401/04/02
17:40
«کیمیا» پروانه اکتشاف گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از دریافت یک فقره پروانه اکتشاف(مقدماتی) خبر داد.

«کیمیا» پروانه اکتشاف گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از دریافت یک فقره پروانه اکتشاف(مقدماتی) خبر داد.

کیمیا
انتهای خبر

0
0