بورسینه
1400/08/30
08:50
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #غنوش ۸۸ میلیارد تومان #غسالم ۴۵ میلیارد تومان #ثشاهد ۲۲ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #و...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#غنوش ۸۸ میلیارد تومان


#غسالم ۴۵ میلیارد تومان


#ثشاهد ۲۲ میلیارد تومان🔸عرضه در بورس:


#وثخوز ۲۸ میلیارد تومان


#بورس ۲۵ میلیارد تومان


#انرژی۳ ۱۸ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#شتوکا ۶۱ میلیارد تومان


#توسن ۲۳ میلیارد تومان


#حسیر ۶ میلیارد تومان🔸عرضه در فرابورس:


#حسیر ۱۴ میلیارد تومان


#شگامرن ۴ میلیارد تومان


#بنو ۲ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0