بازارهای مالی ۲۰۱۹ - financialmarkets2019
1399/11/12
11:51
#نظرشخصی سه شنبه بازار جالبی باید باشه ، اگر خون و خونریزی بود(که۹۰درصد هست) میریم برای کف جدید 😁 در غیر اینصورت بتونه چند روزی مثبت بمونه رشد خو...

#نظرشخصیسه شنبه بازار جالبی باید باشه ، اگر خون و خونریزی بود(که۹۰درصد هست) میریم برای کف جدید 😁 در غیر اینصورت بتونه چند روزی مثبت بمونه رشد خوبی خواهیم داشت

انتهای خبر

0
0