خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/04/13
09:07
مهم؛ سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید 🔹نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت

مهم؛ سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید🔹نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافتانتهای خبر

0
0