بتاسهم
1401/03/23
18:32
شاسي ساز ايران از زیرمجموعه های #خبهمن در 12ماهه به سود 858 میلیارد ریالی رسیده است

شاسی ساز ایران از زیرمجموعه های #خبهمن در ۱۲ماهه به سود ۸۵۸ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0