خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/08
11:44
#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت #گوهران در گزارش ماهانه اردیبهشت 502 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #اعتلا در گزارش ماهانه اردیبهشت 33...

#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت#گوهران در گزارش ماهانه اردیبهشت ۵۰۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#اعتلا در گزارش ماهانه اردیبهشت ۳۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#سفارس در گزارش ماهانه اردیبهشت ۵,۰۰۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#والبر در گزارش ماهانه اردیبهشت ۱۸۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0