بتاسهم
1401/06/02
22:13
#لسرما در خرداد 157 و تیر 93 میلیارد ریال و مرداد 144 میلیارد ریال فروش داشت . 5 ماهه 580 و مدت مشابه قبل 505 میلیارد ریال بود

#لسرما در خرداد ۱۵۷ و تیر ۹۳ میلیارد ریال و مرداد ۱۴۴ میلیارد ریال فروش داشت . ۵ ماهه ۵۸۰ و مدت مشابه قبل ۵۰۵ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0