سهم گلچین
1401/03/29
08:57
#ذوب اطلاعیه 1401/03/28 *ذوب آهن اصفهان* 12ماهه منتهی به 1400/12/29شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۰۵ ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود. 19...

#ذوب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ذوب آهن اصفهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۰۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۹۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۵ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کقزوی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*شیشه قزوین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۶۵ ریال


درصد تقسیم سود: ۱۰ درصد
#مبین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*مبین انرژی خلیج فارس*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۳۱۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۱۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶,۳۰۳ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۱۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وساپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*گروه سرمایه گذاری سایپا*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۲۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۵۶ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فملی


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*ملی صنایع مس ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۵۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۹۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۶۲ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۹۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ونوین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*بانک اقتصاد نوین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۸۱۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۸۳۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#شسپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*نفت سپاهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۹۸ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۹۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۶۰۳ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۰۲ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#ختور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*رادیاتور ایران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۴۱ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۸ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۸۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۳۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#مادیرا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*صنایع مادیران*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۳۹ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۳۶۲ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۵۹ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#لپارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*کارخانجات پارس الکتریک*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۸۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۶۳ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۷۴۵ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فولای


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*صنایع فولاد آلیاژی یزد*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۹۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فسپا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸


*گروه صنعتی سپاهان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۳۴۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۸ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۰۷۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0