سهم گلچین
1401/03/28
21:02
#واحصا اطلاعیه 1401/03/26 *احیاء صنایع خراسان* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۴۶ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 45 درصد ک...

#واحصا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*احیاء صنایع خراسان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۵۴۶ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۴۵ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#حپترو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*مهندسی حمل و نقل پتروشیمی*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۲۵۲ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۱ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۷۵ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۵۶ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#حریل


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*ریل پرداز سیر*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۹۵ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۳۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲۴۹ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۶۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#دپارس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*پارس دارو*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳,۴۱۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۷ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۸,۳۷۹ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۷ درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بساما


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*بیمه سامان*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۵۵۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود


۶۸ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فکمند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*گسترش قطعه سازی کمند*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۷۶,۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۲۹۲درصد)


از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و انجام طرح توسعه
#دماوند


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*تولید نیروی برق دماوند*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۰۷ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۷۰ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۱۲۰ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۷۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#وکار


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*بانک کار آفرین*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۲۸ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۱۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴۰۸ریال سود تلفیقی محقق شده است


۱۱ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فخاس


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*مجتمع فولاد خراسان*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۵۱ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۲۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۲,۶۷۷ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۲۹ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#فاذر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*صنایع آذرآب*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ (۲۰) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود.


در حالی که در دوره ی مشابه سال گذشته ۲۶۶ ریال سود خالص محقق نمود.


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ (۲۰) ریال زیان تلفیقی محقق شده است


(۳,۲۱۹) درصد افزایش زیان خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#کپرور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*فرآوری زغال سنگ پروده طبس*


دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴,۷۰۸ ریال سود تلفیقی محقق نمود.


۳۴ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خبنیان


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶


*بنیان دیزل*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۴ ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


۷۴ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) مبلغ ۴ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۷۴ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشتهانتهای خبر

0
0