یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/09/23
11:30
تقریبا بیشتر شرکتهای بزرگ و متوسط بازار برنامه افزایش سرمایه دارند یا از محل انباشته و اندوخته یا مازاد تجدید ارزیابی داراییها یا از محل تسعیر و.. ...

تقریبا بیشتر شرکتهای بزرگ و متوسط بازار برنامه افزایش سرمایه دارند یا از محل انباشته و اندوخته یا مازاد تجدید ارزیابی داراییها یا از محل تسعیر و..


پتروشیمی نوری که ۲۰۰٪ در مجمع اخیر تصویب کرد.


پتروشیمی آریا-پردیس -فن آوران و...عمدتا از محل سود انباشته و اندوخته


فملی که تازه افزایش سرمایه داد .


فولاد مبارکه-فولاد خوزستان-کاوه -گلگهر و...اکثرا برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته دارند.


پالایشیا و یسری سهما برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهاانتهای خبر

0
0