بانی فام
1399/10/06
18:46
#دیدبان_خبری_بازار #غگلپا در اذر با فروش بهتر 659 میلیارد ریالی افزایش نرخ را نشان داد و در مجموع 9 ماهه 4331 میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشا...

#دیدبان_خبری_بازار


#غگلپا در اذر با فروش بهتر ۶۵۹ میلیارد ریالی افزایش نرخ را نشان داد و در مجموع ۹ ماهه ۴۳۳۱ میلیارد ریال فروش داشته است مدت مشابه این عدد ۲۵۶۳ میلیارد ریال بود.


@banifamانتهای خبر

0
0